HURDA SATILACAKTIR / İhale Kayıt No: 2015 / Tarih: 24.12.2015

 

1.         Kulu Belediyesi’ne ait yaklaşık 100 Ton hurda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile 24.12.2015 tarihine rastlaya Perşembe günü saat 14:00’da Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

2.         Yaklaşık 100 Ton hurda satılacak olup; hurdaların muhammen bedeli 37.000,00 TL dir. Geçici teminat İse 1.110,00 TL dir

3.         İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 10,00 TL karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.

4.         İhaleye katılmak için isteklilerin 24.12.2015 Perşembe günü, Saat 14:00’a kadar Kulu Belediyesi Destek  Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

5.         İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

·       Başvuru Dilekçesi

·       Şartname bedeli makbuzu

·       Geçici Teminat (Muhammen bedelin % 3)

·       Kimlik fotokopisi (Gerçek kişi ise)

·       İsteklinin tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi;

·       Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Yerleşim Yeri Belgesi, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,

·       Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekâletnamesi;

6.       Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                             

İlanen duyurulur.                                      

 

 
BİZİ TAKİP EDİN