TAŞINMAZ SATILACAKTIR / İhale Kayıt No: 2016 / Tarih: 14.06.2016
 

1.       Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kulu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

2.       Satışa konu olan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

3.       İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 20,00 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.

4.       İhaleye katılmak için isteklilerin 14.06.2016 Salı günü, Saat 10:00’a kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

·         Başvuru Dilekçesi

·         Şartname bedeli makbuzu

·         Geçici Teminat

·         Kimlik fotokopisi (Gerçek kişi ise)

·         Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi ise)

·         Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Yerleşim Yeri Belgesi

·         Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekâletname,

·         Kemaliye Mahallesi 761 ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 parsellerde bulunan arsaların satış ihalesine girecek isteklilerin Oto Galericilik yaptıklarını gösterir İşyeri Açılış Ruhsatı ve Vergi Levhası;

·         İhaleye katılanlar İdareye verilen belgelerin (Ticaret Sicil Gazetesi, Vekâletname, İşyeri Açılış Ruhsatı, Vergi Levhası) aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini sunmaları gerekmektedir.

5.       Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.                             

İlanen duyurulur.                                      

 

 
BİZİ TAKİP EDİN