6 ADET KANTAR VE 1 ADET TARLA KİRAYA VERİLECEKTİR / İhale Kayıt No: 0000 / Tarih: 24.05.2018
 

 

T.C.

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

6 ADET KANTAR  VE 1 ADET TARLA KİRAYA VERİLECEKTİR

 

SIRA NO

KONUM

NİTELİK

ADA

PARSEL

ALAN

(M2)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TARİH

SAAT

1

Ömeranlı Mahallesi

Kantar

497

2

151.458,52

4.750,00 TL

142,50

04.06.2018

11.00

2

Bozan Mahallesi

Kantar

134

14

10.006,35

4.750,00 TL

142,50 TL

04.06.2018

11.05

3

Tuzyaka Mahallesi

Kantar

144

5

9.026,7

4.750,00 TL

142,50 TL

04.06.2018

11.10

4

Kozanlı Mahallesi

Kantar

341

15

2.990,22

4.800,00 TL

144,00 TL

04.06.2018

11.15

5

Yeşilyurt Mahallesi

Kantar

119

1

67.025,45

4.800,00 TL

144,00 TL

04.06.2018

11.20

6

Zincirlikuyu Mahallesi

Kantar

361

1

4,078,41

4.500,00 TL

135,00 TL

04.06.2018

11.25

7

Köstengil Mahallesi

 Tarla

101

97

16.636,54

1.500,00 TL

450,00 TL

04.06.2018

11.30

 

1.       Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait olan Bozan , Kozanlı , Ömeranlı, Tuzyaka, Yeşilyurt, Zircirlikuyu  Mahallelerinde bulunan 6 adet kantar ve Köstengil Mahallesinde bulunan 1 adet tarla  kiraya verilecektir. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin c bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile 04.06.2018  tarihine rastlayan Pazartesi  günü saat 11. 00’te Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

2.       İhaleye her kantar için ayrı ayrı teklif verilecektir. İstekliler birden fazla kantar için teklif verilebilir.

3.       İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 50 TL karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.

4.       İhaleye katılmak için isteklilerin 04.06.2018  Pazartesi günü, Saat 11:00’a kadar Kulu Belediyesi Destek  Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

5.       İsteklilerin getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

·       Başvuru Dilekçesi

·       Şartname bedeli makbuzu

·       Geçici Teminat (Muhammen bedelin % 3’ü)

·       Kimlik fotokopisi (Gerçek kişi ise)

·       İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

·       Tebligat için yerleşim yeri belgesi ; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,

·       Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

·       İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

6.       Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                             

İlanen duyurulur.   

               

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                         

 

 
BİZİ TAKİP EDİN